Prešov by mohol byť lepším miestom pre život

Autor: Martin Ďurišin | 17.6.2016 o 19:13 | (upravené 17.6.2016 o 19:19) Karma článku: 2,04 | Prečítané:  1064x

o všeličom, no najmä o novej situácii v meste Prešov, o dôvodoch neschválenia programu MsZ mesta prešov 16.6.2016, ako aj o obvinení pani primátorky z vydierania

Vznik klubu LEPŠÍ PREŠOV

Všetci, ktorí starostlivo a veľmi pozorne sledujú vývoj v meste Prešov a v jeho MsZ, ste iste museli postrehnúť množstvo nedorozumení a sporov v MsZ – za všetky spomeniem len niektoré: pokus o schválenie nájmu zimného štadióna a cyklistického velodrómu bez verejnej obchodnej súťaže, ale i časté rušenie nami vyhlásených verejných obchodných súťaží vôbec, čo je absolútne neštandardné, alebo skutočnosť, že zástupca primátorky mesta a predseda väčšinového klubu hlasujú proti návrhu záverečného účtu, …

Dovolím si tvrdiť, že mnohé z nich, ak nie všetky, sú výsledkom slabej odbornej pripravenosti, ale najmä zlej komunikácie medzi úradom, primátorkou a klubmi.

Komunikácia vo vnútri väčšinového klubu bola minimálna. Nebola vecná, ani konštruktívna a taký bol často aj výsledok našich postojov v MsZ, ktorý sa odrazil na spôsobe hlasovania. Dovolím si odhadnúť, že možno vo viac ako 1/3 prípadov sme (súčasní členovia klubu LEPŠÍ PREŠOV) nehlasovali jednomyseľne. Keďže naše názory a postoje, hlavne na procesnú stránku veci, zjavne neboli a nie sú kompatibilné, rozhodli sme sa vyčistiť vzťahy v MsZ a vytvoriť samostatný poslanecký klub.

Vždy, a myslím, že môžem hovorím za všetkých členov klubu, sme hlasovali podľa ústavného princípu najlepšieho vedomia a svedomia. Pri tejto príležitosti mi moje svedomie nedovolí nepodotknúť moju výhradu už pri podpise Štatútu väčšinového poslaneckého klubu ešte v roku 2014, ktorý v čl. 4, ods. 10 hovorí nasledovné:

Záväzné hlasovanie je pre členov klubu záväzné, prijíma sa 2/3 väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí poslaneckého klubu. Návrh na schválenie záväzného hlasovania podáva predseda alebo predsedajúci.“ 

Takéto metódy práce mi nie sú blízke a aj preto Stanovy klubu LEPŠÍ PREŠOV záväzné hlasovanie nepoznajú.

V klube nám chýbalo aj také to popperovské krédo, ktoré budem parafrázovať svojsky: nemusíme sa všetci zhodovať v názoroch, ale dohodnime sa aspoň na tom, ako budeme postupovať keď sa nezhodneme. To v klube LEPŠÍ PREŠOV vyriešené máme, dohodli sme sa na tom za pár sekúnd.

Klub nenesie názvy politických strán a dôvod prečo je tomu tak tkvie v absolútnom stotožnení sa jeho členov s hlavným cieľom klubu, aby bol Prešov lepším miestom pre život – preto LEPŠÍ PREŠOV, zároveň je výrazom totožnej kolektívnej identity, identity, ktorú vytvorila skupina obyvateľov mesta – poslancov, ktorí majú záujem o mesto a nie politikárčenie. Myslíme si, že mestská samospráva by nemala byť o politických stranách, ale predovšetkým o rozvoji mesta, o ktorý nám ide v prvom rade.

V dôsledku zmien, ktoré prináša vznik klubu v MsZ sme do rokovania MsZ mesta Prešov na jeho zasadanie vo štvrtok 16.6.2016 predniesli 2 návrhy. Oba návrhy absolútne rešpektujú matematickú logiku prerozdelenia komisií MsZ mesta Prešov i zloženia Mestskej rady v Prešove.

Prvý návrh sa týkal zmeny zloženia Mestskej rady v Prešove. V návrhu ide len o výmenu členky klubu LEPŠÍ PREŠOV Ing. Marty Kollárovej, PhD. za predsedu poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV MUDr. Jána Ahlersa, MBA, MPH.

Druhý návrh pre zamedzenie zmätkov s odvolávaním a volením predpokladá odvolanie všetkých členov komisií MsZ a ich zvolenie nanovo v jemne obmenenom zložení rešpektujúc existenciu 3-och poslaneckých klubov. Počet štandardných komisií MsZ mesta Prešov (okrem Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá sa riadi inými pravidlami, konkrétne Ústavným zákonom č. 357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov) je 8. Počítajme teda spoločne. Klub členov KDH, SDKÚ-DS a NOVA (neviem aký nový názov ponesie, preto ho pracovne nazývam takto) má spolu 13 členov z 31 poslancov MsZ, čo prestavuje 41,93% kresiel v MsZ. Spoločný návrh poslaneckých klubov LEPŠÍ PREŠOV a SMER-SD – NEZÁVISLÍ – SNS vytvoril priestor pre nomináciu, resp. ponechanie pôvodných predsedov klubu členov KDH, SDKÚ-DS a NOVA v 4 komisiách MsZ, a to konkrétne v Komisii MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, v Komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta, v Komisii MsZ školstva a telesnej kultúry a v Komisii MZ pre ochranu verejného poriadku, čiže k zmene dochádza len na 2 mestach predsedov komisií – majetkovej a v komisii pre ochranu verejného poriadku. Klub LEPŠÍ PREŠOV si nenárokoval na žiaden ďalší post predsedu komisie, požadoval len ponechanie svojich členov na poste predsedov v komisii MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty a v Komisii MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj. Klub SMER-SD – NEZÁVISLÍ – SNS sa uchádza o post predsedu Komisie MsZ finančnej plánovacej a správy mestských organizácií ako aj o zachovanie status quo na poste predsedu Komisie MsZ sociálnej a bytovej. Pomer na postoch predsedov komisií v pomere 4:2:2 je z môjho pohľadu viac než len férový.

Čo sa týka počtov členov komisií z radov poslancov tak je to podobné - klub členov KDH, SDKÚ-DS a NOVA má podľa návrhu 43% všetkých miest, pomer je 18:9:13.

 

Obvinenie primátorky z vydierania

v pondelok 13.6.2016 sa uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcov poslaneckých klubov SMER-SD – NEZÁVISLÍ – SNS a LEPŠÍ PREŠOV u primátorky mesta, kde sme jej ako novovzniknutý klub, spolu s klubom SMER-SD – NEZÁVISLÍ – SNS deklarovali ústretovosť a ponúkli ruku na spoluprácu 18 poslancov MsZ, s vedením mesta, nakoľko 2 nezaradené poslankyne vyjadrili rovnaké odhodlanie.

Primátorka mesta si pozorne vypočula naše stanovisko poďakovala nám za ústretovosť i ponuku a položila otázku: „Čo za to?“

Naša odpoveď vychádzala z predpokladu, že si primátorka uvedomila veľkú príležitosť mať 31-člennú podporu 31-členného zastupiteľstva a v nijakom prípade sme ju nevnímali ako obchodnú ponuku.

Zjavne sme sa mýlili. Naša ponuka na vymenovanie dvoch zástupcov primátorky vychádzala z analýzy súčasnej situácie. Klub členov KDH, SDKÚ-DS a NOVA nominoval a prirodzene podporuje primátorku, ktorá zároveň riadi a ovláda MsÚ.

Dva ďalšie kluby vyjadrili ochotu spolupracovať a prevziať zvýšenú mieru zodpovednosti aj tým, že sme požiadali pani primátorku o vymenovanie dvoch členov klubov ako zástupcov primátorky, teda do funkcií, ktoré má právo kedykoľvek menovať i odvolať, určiť im rozsah kompetencií a pod. Išlo nám o to, aby sme na úrade mali „svoje oči a uši“, pretože pravidelne sa stáva, že sa so skutočnosťami, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovanie oboznamujeme až na zastupiteľstve a máme malý priestor pre dôkladné zváženie rozhodnutí vo forme hlasovania. Aj v procese prípravy materiálov a návrhov uznesení máme len veľmi obmedzený priestor.

V deň zastupiteľstva teda 16.6.2016 sme absolvovali ešte jedno stretnutie u pani primátorky, ktorá nám oznámila, že nemá problém svojho zástupcu Ing. Štefana Kužmu kedykoľvek odvolať, dokonca, že jej to v istom zmysle pomôže, ale jedno neurobí: „Nechcite odo mňa, aby som vlastnú stranu poslala do opozície. To neurobím!“ (pokúsil som sa o čo najvernejšu parafrázu jej slov).

Počas rozhovoru ponúkla druhé miesto viceprimátora konkrétne mne (Martin Ďurišin), či inému poslancovi z týchto dvoch klubov, pričom zdôraznila, že prvý viceprimátor bude z KDH.

 

Dôvody neschválenia programu zasadnutia MsZ mesta Prešov 16.6.2016

Členovia klubu LEPŠÍ PREŠOV a klubu SMER-SD – NEZÁVISLÍ – SNS radi chodia na rokovania MsZ dôkladne pripravení. Príprava na rokovanie MsZ zvyčajne zaberá poslancom nemálo z ich voľného času. Je potrebné dôkladne preštudovať stovky strán materiálov, návrhy uznesení, návrhy zmlúv, majetkových prevodov, dešifrovať zmeny v rozpočte pri rozpočtových opatreniach, a pod. To všetko je v poriadku, veď od toho poslancami sú, nakoniec sami nimi chceli byť. Čo ale v poriadku nie je, je to, že MsÚ v Prešove chce od poslancov, aby za zopár minút dokázali nielenže prečítať, ale aj zaujať stanovisko k hromade materiálov, ktoré ich takmer pravidelne, čakajú na stole. Včera (16.6.2016) to bola posledná kvapka v mori. Na poslaneckých laviciach sme mali 69 strán rozličného textu, ktorý sme videli po prvý krát (okrem tých 69, priznávam aj my sme prispeli dvomi návrhmi, ktoré sme predniesli, síce deň vopred, ale je to neštandardné)

Povedali sme si – DOSŤ, stačilo! Takto ďalej nie je možné prijímať zodpovedné rozhodnutia, preto sme bez zbytočného komentára, ktorý by len nedôstojne eskaloval napätie, neprijali návrh programu, aby sme si zobrali čas na preštudovanie materiálov. A nešlo o maličkosti – vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom zimného štadióna a cyklistického velodrómu a ich prenájom a čuduj sa svete aj s návrhom na zrušenie obchodnej verejnej súťaže (veď prečo nie – zamestnanci MsÚ asi nemajú čo robiť len pripravovať súťaže a my ich potom budeme rušiť), a pod.

Zároveň sme okamžite do 3 hodín písomne 18-ti poslanci požiadali pani primátorku o zvolanie MsZ s návrhom troch bodov programu (záverečný účet, „VZN o odpadoch“ a „VZN o sociálnych bytoch“), ktorých prijatie je nevyhnutné do konca júna, aby nebol porušený zákon, resp. aby nedošlo k veľkej ujme pre obyvateľov Prešova. Program ale navrhuje primátorka a sme pripravení rokovať o všetkom.

Dopočuli sme sa však, že pani primátorka sa údajne vyjadrila, že do konca júna nebude mať čas na zvolanie zastupiteľstva. Obrátili sme sa teda, prostredníctvom médií na ňu s výzvou, aby zasadnutie zvolala v zákonnom termíne tak, aby sme stihli rokovať do 30.6.2016 a neporušili zákon.

Nami nastavené ruky na spoluprácu 18-tich poslancov MsZ stále čakajú na reakciu vedenia mesta.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

V Dobšinej sa boja jedni druhých. Vražda ich naučila

Mladý Róm dobil miestneho futbalistu. V nedeľu prišli do Dobšinej priaznivci ĽSNS.


Už ste čítali?